„Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“
Васил Левски
Arbeits- und Sozialrechtsinfo

Консултантски център в Саарланд

Отново и отново се натъкваме на заглавия във водещите новини за нечовешките и нелегални условия на труд на работници от Източна Европа:  било то случая на Босталзее, в месопреработвателната промишленост, в строителството или в сектора на услугите, като например гастрономията или домашните грижи. Заетите в тези сектори в повечето случаи не знаят техните трудови права,  до голяма степен не владеят немски език, частично се позиционират в незаконна и опасна среда, нямат представители, които да се грижат за правата им.

Поради тази причина правителството на Саарланд реши да създаде нов център за консултации на работници от Централна и Източна Европа, които упражняват  трудова дейност в Саарланд. 180 000 евро годишно инвестира Министерството на икономиката на Саарланд за новия консултантски център. Той се намира в Трудовата камара на Саарланд и стартира работа си през май 2018 година.

Основната цел на консултантския център е да подобри положението на работници от Централна и Източна Европа, които работят или желаят да работят в Саарланд.

Кой ще бъде консултиран?Ще бъдат консултирани работещи и безработни лица с произход от източноевропейски страни, които пребивават  в Саарланд и /или работят  в Саарланд.  По-специално тук попадат:

  • Работници и служители, които искат да упражнят  правото си на свободно движение и работа в рамките на Европейския съюз и работят директно в Германия или като назначени в агенции и фирми за временна заетост.
  • Командировани работници (в контекста на свободното предоставяне на услуги), които обикновено са наети в условията на  трансгранични договори за поръчка (определена работа) или услуга.   
  • Сезонни работници в сферата на земеделието, хотелиерството и ресторантьорството  както и  заетите в международния транспорт
  • Регистрирани и упражняващи самостоятелна търговска дейност (Gewerbe), в контекста на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги.

Дейност на консултантския център:

  • Трудово и социално - правни консултации, подкрепа и предоставяне на информация (консултации на място в консултантския център, както и мобилни консултации -директно при заетите по месторабота)
  • Квалификация и обучение на засегнатите според нуждите
  • Работа в мрежа с други институции и създаване на връзки на сътрудничество
  • Политически и стратегически консултации
  • Връзки с обществеността и превенция
  • Отчети и статистика

Центърът за консултация ще се подпомага от професионалисти от различни отдели на Трудовата камара, по-специално от консултантския отдел, отделът по социална политика, отделът връзки с обществеността и от центъра по междукултурни компетентности. Подкрепа ще се получава и от многобройните сътрудници и партньори в мрежата.

КОНТАКТИ